Home > Event > council > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
10 Aug 22

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5