Result : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2024-04-23 10:45:20
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั ...
2022-08-03 14:21:16
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ...
2022-08-15 15:40:40
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประ ...
2022-08-15 15:42:02
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-08-03 14:19:33
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-08-03 14:18:37
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้ ...
2022-02-24 10:25:41
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-02-24 10:23:24
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-02-24 10:22:14