Home > Event > council

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
10 Aug 22
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
11 Aug 22
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั ...
31 Aug 22
Archive event