Home > Announcement > Meeting > 1st The University Administrative Affairs Committee
1st The University Administrative Affairs Committee

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-09 16:33:52

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

         ๑. รับทราบ

            ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

            ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track) ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑

            ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

            ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

            ๑.๕ ผลการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

            ๑.๖ รายงานจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณที่เสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณแผ่นดิน)

            ๑.๗ รายงานรายชื่อบทความที่อยู่ในฐาน Scopus สำหรับการอ้างอิงเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

            ๑.๘ รายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

            ๑.๙ รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๑๐ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

            ๑.๑๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ”


         ๒. เห็นชอบ

            ๒.๑ แบบสำรวจตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

            ๒.๒ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๓ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

            ๒.๓ การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 : ดาวน์โหลด