Home > Announcement > Meeting > 9th Council Meeting.
9th Council Meeting.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-04 10:36:20

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑.รับทราบ

     ๑.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๑.๒ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

๒.เห็นชอบ

     ๒.๑ แผนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

     ๒.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน

     ๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) และแผนปฎิบัติการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ๒.๔ แผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สำนักทรัพย์สินและรายได้)

     ๒.๕ แผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ)

     ๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓

     ๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๓

     ๒.๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

     ๒.๙ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๒.๑๐ การขอเพิ่มเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (การแสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนด)

     ๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร

๓.อนุมัติ

     ๓.๑ ให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑ - ๓/๒๕๖๒ (รวมจำนวน ๑,๐๒๐ ราย)

     ๓.๒ คำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๔.แต่งตั้ง

     ๔.๑ อ.ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาศิลปะการแสดง, อ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง, อ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง, อ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง, อ.สิรัชชา สำลีทอง ดำรงตำแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์, อ.สุวิทธธ์ สาดสังข์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์และอ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     ๔.๒ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

     ๔.๓ คณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

     ๔.๔ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

     ๔.๕ กรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)