Home > Announcement > Meeting > 9th The University Administrative Affairs Committee.
9th The University Administrative Affairs Committee.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-04 10:28:49

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.รับทราบ

     ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

     ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒

     ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

     ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

     ๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๑.๖ รายงานผลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ๑.๗ รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๑.๘ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักทรัพย์สินและรายได้

     ๑.๙ แผนปฏิบัติการด้านธุรกิจ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     ๑.๑๐ รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เห็นชอบ

     ๒.๑ การพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน

     ๒.๒ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ในการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา รอบที่ ๑/๒๕๖๒

     ๒.๔ การพิจารณาเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓. อนุมัติ

     ๓.๑ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๕/๒๕๖๒