Home > Announcement > Meeting > 2nd Council Meeting.
2nd Council Meeting.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-28 14:23:21

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

         จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ ๑/๒๕๖๑

         ๑.๒ รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

         ๑.๓ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๒. เห็นชอบ

         ๒.๑ แผนรับนักศึกษา ๕ ปี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

         ๒.๒ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

         ๒.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Guangxi Arts University, China

         ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

๓. อนุมัติ

         ๓.๑ ให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๔/๒๕๖๑

         ๓.๒ เงินสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. แต่งตั้ง

         ๔.๑ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ อาจารย์ธนิต พฤกธรา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

         ๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.พรพรรณ วรสีหะ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

         ๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ๔.๔ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

         ๔.๕ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว เป็นกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

         ๔.๖ นายศิวพงษ์ อ้อพงษ์ เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทผู้แทนข้าราชการ พนักงานประจำประเภทสนับสนุนวิชาการและพนักงานราชการประเภทสนับสนุนวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

         ๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

๕. อื่นๆ

         ๕.๑ การพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ