Home > Announcement > Meeting > 11th The University Administrative Affairs Committee
11th The University Administrative Affairs Committee

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-09 15:54:41

          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          ๑. รับทราบ

             ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
             ๑.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track)
             ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑ เดือน (๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)
             ๑.๔ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
            ๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการถกแถลงประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            ๑.๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
            ๑.๗ แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานของอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


         ๒. เห็นชอบ

             ๒.๑ การสรรหาคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track)/โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)
             ๒.๒ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
             ๒.๓ โครงการทุนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
             ๒.๔ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๖/๒๕๖๑
             ๒.๕ การพิจารณาเลือกคณบดี เป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


         ๓. เห็นชอบในหลักการ

            ๓.๑ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
            ๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


        ๔. แต่งตั้ง

           ๔.๑ การพิจารณาเลือกผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย