Home > Announcement > Meeting > 3rd The University Administrative Affairs Committee
3rd The University Administrative Affairs Committee

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-03-13 15:22:21

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

         ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

         ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๕ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

         ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๕ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

         ๑.๕ รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

         ๑.๖ รายงานกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

         ๑.๗ แจ้งผลการตรวจสอบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

         ๑.๘ รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เห็นชอบ

         ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๑๒/๒๕๖๑

๓. เห็นชอบในหลักการ

         ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี