Home > Announcement > Meeting > สรุปมติ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
สรุปมติ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-08 16:52:32

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

-------------------------------

   จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

   ๑.๑ ยอดเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

   ๑.๒ การนำนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปแสดงนาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อออกรายการโทรทัศน์ที่มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

   ๑.๓ การประชาสัมพันธ์เปิดรับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ของสาขาบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

   ๑.๔ การนำเสนอโครงการอบรมเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. เห็นชอบ

   ๒.๑ แผนการจัดกิจกรรมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)

   ๒.๒ ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๖๒

   ๒.๓ เยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

๓. แต่งตั้ง

   ๓.๑ ดร.พันนภา รักสนิท และ นางสาวนวลหง อภิธนาคุณ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

   ๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย