Home > Announcement > Meeting > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-14 15:06:08


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๖-๗/๒๕๖๓ (จำนวน ๖๗๒ ราย)
๒.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความเข้าใจทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๓.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความเข้าใจทางวิชาการ โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๔.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
๖.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะครุศาสตร์)
๗.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ภาคปกติ)
๘.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๒๐ น.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑