หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11/2562
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-09 11:11:59

         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

         ๑.๒ แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(Fast Track)

         ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑ เดือน (๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

         ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ ๑๒ เดือน)

         ๑.๕ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

         ๑.๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

         ๑.๗ รายงานผลการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. เห็นชอบ

         ๒.๑ การพิจารณาเลือกคณบดี เป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

         ๒.๒ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

         ๒.๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์บริการนวัตกรรมและการออกแบบ พ.ศ. ....

         ๒.๔ การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เห็นชอบในหลักการ

         ๓.๑ การพิจารณาโครงการสถานศึกษายุคไทยแลนด์ ๕.๐ “สังคมไร้เงินสด” ร่วมกับบริษัท ดีซีพี เวิลด์ จำกัด

๔. อนุมัติ

         ๔.๑ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๘/๒๕๖๒


ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย