หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-08 08:36:54

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้


๑. รับทราบ
                  ๑.๑ รายงานจำนวนอาจารย์ที่เลือกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความชำนาญ (ด้านการสอน, วิจัยและหารายได้)
                  ๑.๒ รายงานการชี้แจง (เพิ่มเติม) การพิจารณาอนุมัติคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๒ หน่วยงาน
                  ๑.๓ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ๑.๔ รายงานหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขอกำหนดอัตราสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของกลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์
                  ๑.๕ รายงานการปรับแก้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

๒. เห็นชอบ

                   ๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

                   ๒.๒ รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระดับหลักสูตร และระดับคณะ)

                   ๒.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Guangxi University of Chinese Medicine, China

                   ๒.๔ หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

                   ๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา  อังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

                   ๒.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะครุศาสตร์)

                   ๒.๗ การมอบหมายผู้มีอำนาจดำเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                   ๒.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

                   ๒.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

                   ๒.๑๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

                   ๒.๑๑ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

                   ๒.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

                   ๒.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

                   ๒.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

๓. อนุมัติ

                  ๓.๑ ให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๕-๑๖/๒๕๖๒, ๑-๒/๒๕๖๓, ๕-๖/๒๕๖๓ (รวมจำนวน ๑,๖๒๖ ราย)

                  ๓.๒ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

                  ๓.๓ การใช้จ่ายเงินสะสมของหน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

                  ๓.๔ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๔. แต่งตั้ง

                 ๔.๑ ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ ราย

                 ๔.๒ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)