หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรม > สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-13 17:45:41

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

         ๑. รับทราบ

            ๑.๑ รายงานผลติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๑.๒ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

            ๑.๓ รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๒.   เห็นชอบ 

             ๒.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

             ๒.๒ (ร่าง) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

             ๒.๓ การปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

             ๒.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเดอ มงฟอร์ต สหราชอาณาจักร

             ๒.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

             ๒.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

             ๒.๗ ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

             ๒.๘ ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

             ๒.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

         ๓.   อนุมัติ

               ๓.๑ ใช้เงินรายได้สะสมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในหลักการ)

               ๓.๒ ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๙ - ๑๐/๒๕๖๐

         ๔.   แต่งตั้ง

               ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาล และอาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) สาขาพยาบาลศาสตร์

               ๔.๒ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

               ๔.๓ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

               ๔.๔ คณะกรรมการประจำสถาบัน และสำนัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)