หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-03-13 15:27:43

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         จากการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒

๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ

         ๒.๑ การเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ ๑๑/๒๕๖๑ (จำนวน ๔๙๑ ราย)

         ๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

         ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

         ๒.๔ การขยายแผนรับนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

         ๒.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

         ๒.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

         ๒.๗ การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ว.สหเวชศาสตร์)

         ๒.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

         ๒.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

         ๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร (วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ)

         ๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ (วิทยาลัยนานาชาติ)