ผลการค้นหา : uc

สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 8-2561
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอั ...
2018-09-11 17:13:48
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561
 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามห ...
2018-07-26 10:50:00
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
2019-02-28 14:16:54