หน้าหลัก > ประกาศ

สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2019-12-09 11:38:45
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ...
2019-10-04 10:36:20
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 9/2562
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมี ...
2019-10-04 10:28:49
สรรหา คณะกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสารเพิ่มเติม :1. แบบเสนอชื่อ.pdf2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ.pdf3. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัต ...
2019-07-20 11:13:45
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         จากการประชุมส ...
2019-03-13 15:27:43
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 3-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-03-13 15:22:21
ประกาศปัจจุบัน