ประกาศ - ระเบียบ - ข้อบังคับ


ประกาศ :

1. ประกาศสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. แบบเสนอชื่อผู้สมควรควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ประกาศ!! รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ


ระเบียบ :

1. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘)


ข้อบังคับ :

1. ข้อบังคับ-หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ

2. ข้อบังคับ-หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์พิเศษ

3. ข้อบังคับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี2558

4. ข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัย ปี2560